NOVINKA: tovar zasielame aj do Českej republiky. Pri platcoch DPH predaj bez DPH.

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.reklamaled.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Všetky uvádzané ceny sú s DPH(20%). Sme platcami DPH.

I.    Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.reklamaled.sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie.

2.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.

3.. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

4.Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5.. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6.. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou vo výške 15 € s DPH. 

II.    Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota je 1-5 dní pri tovare na sklade. Pri tovare na objednávku je dodacia lehota spravidla 5-14 dní.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

III.    Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou. 

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.

4. Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná podľa objednávky. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00.

IV.    Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v objednávke. 

V.    Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou vo výške 35 € s DPH. 

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu vo výške 15 € s DPH znáša spotrebiteľ. 

3.Produkt nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. 

4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a)    produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)    zmenila sa cena dodávateľa produktu
c)    vystavená cena produktu bola chybná

VI.    Záruka a servis

1. Záruka na naše produkty je 24 mesiacov ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.  Reklamovať je možné len tovar  zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý a mechanicky nepoškodený na vlastné náklady k predajcovi!

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


VII.    Záverečné ustanove

1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

2.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

3.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4.Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

5.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7. Firma BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zobrazovaný a šírený na zakúpenom zariadení.

l

Záručné podmienky

Vážený zákazník,

Ďakujeme za nákup nášho zariadenia (LED obrazovky/displeja). Naše displeje sú vyrábané najnovšou technológiou, ktorá zaručuje najvyššiu kvalitu, svietivosť a spoľahlivosť displejov. Pred montážou sa dostatočne oboznámte s postupom montáže a obsluhy zariadenia, ktoré nájdete v užívateľskom manuále.

 

Podmienky záruky

Do záruky spadajú vady , ktoré vzniknú priamo na zariadení. Výrobca zariadenia tiež poskytuje záruku na vady materiálu z ktorého je ziariadenie priamo vyrobene a ktoré vznikli kvôli vade v zariadení.

Ojedinele sa vyskytujúca dióda s menšou svietivosťou sa nepovažuje za vadu ak počet vadných alebo  menej/viac svietivých diód je v norme výrobcu, t.j. 2% celkového počtu diód displeja/zariadenia. Taktiež sa nepovažuje za vadu ak vadu uzná výrobca za neopodstatnenú a zariadenie pracuje správne. Zariadenie nestráca účel funkčnosti a jeho funkčnosť za vadnú keď odchylky vo farbe, jase, kontraste, uhle svietenia nie sú väčsie ako plus/mínus 15% parametrov podľa špecifikácie alebo uvedených v ponuke. Záruka nezahŕňa likvidáciu materialov z ktorých je zariadenie vyrobené. V záruke nie je zahrnutá montáž zariadenia, prehliadky, čistiace práce, regulácie, skúšky správnej činnosti, opravy chýb obsluhy alebo softvérového nastavenia užívateľom, inštalácia softvéru, konfigurácia zariadenia, poradenský servis, programovanie a príprava animácií, a iné činnosti, ktoré sú v právomoci užívateľa. Zariadenie neslúži na zobrazovanie pozadia, jednotlivých, jednorodých povrchov alebo prechodov z jednej na inú farbu. Zariadenie(LED obrazovka) slúži na zobrazovanie reklamných spotov.

 

Doby záruky

Záručná doba na LED zariadenia je 24 mesiacov okrem výnimky Veľkoplošných LED obrazoviek, kde záruka na LED moduly je 24 mesiacov a na ovládacie prvky a zdroje 12 mesiacov. Záručná doba začína plynuť od dátumu uvedeného na faktúre alebo záručnom liste. Všetky záručné konania budú vykonané po prijatí informácie o chybe/vade doporučenou písomnou formou na adresu dodávateľa a budú v záručnej dobe.

 

Postup pri reklamácii

V prípade vád materiálu alebo funkčnosti vzniknuté v záručnej dobe je povinný majiteľ zariadenia nahlásiť okamžite alebo najneskôr do 7 dní od vzniku vady. Na uznanie vady a záruky je kompetentný výrobca RGB Technology s.c. V prípade veľkoplošných obrazoviek zložených z viacerých modulov, zdrojov a ovládacích prvkov sa postupuje tak že každý modul/zdroj/ovládací prvok nesie záruku samostatne, to znamená že sú opravované/vymieňané jednotlive vadné moduly/zdroje/ovladacie prvky samostatne poďla potreby a nevystupujú pri záruke ako jeden celok. Je to novodobý systém jednoduchej, rýchlej a nízkonakladovej opravy zariadení tejto triedy, patriacej do výroby priemyselných technológii v užívaní užívateľom.
Pri reklamácii musí zákazník uviesť miesto montáže zariadenia a dohodnúť termín a čas návštevy servisným technikom kvôli odstráneniu závad. Dodávateľ neponesie zodpovednosť za termínovosť v prípade, že neboli dodržané vyššie uvedené ustanovenia a informácie. Dodávateľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom čase od nahlásenia, návštevy a následným potvrdením oprávnenej závady servisným technikom. Výrobca a dodávateľ nebude niesť zodpovednosť na vady spôsobené nepredvídanými okolnosťami a vadami spôsobenými vyššou mocou. Výrobca a dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za dodržanie termínu opravy v prípade príčin prostredne a bezprostredne súvisiacich s kupujúcim napr:. , že servisnému technikovi nebola poskytnutá možnosť prístupu k zariadeniu v termíne podľa predošlej dohody. Kupujúci je vo vlastnom záujme a na vlastné náklady zaviazaný zabezpečiť bezpečný prístup k obrazovke na vykonanie akýchkoľvek prác súvisiacich so záručnou opravou vád zariadenia. Kupujúci sa musí s výrobcom alebo dodávateľom dohodnúť ešte pred príchodom servisného technika o použití špeciálneho náradia ako je lešenie, rebrík, plošina atď aby bol zabezpečený bezpečný a slobodný prístup k zariadeniu. 

 

Odmietnutie záruky

Záruka nezahŕňa prípady keď:

1. Zariadenie bolo zničené alebo poškodené vplyvmi "vyššej moci" alebo požiarom, povodňou, zaliatím kvapalinou, použitím nevhodných čistiacich prostriedkov, neadekvátnym znečistením, atmosferickým výbojom, bleskom, výbojmi v sieti, prepätím v elektrickej sieti, nesprávnym pripojením do el. siete,atď...)

2. Poškodenie vyvolané nesprávnym používaním zariadenia, používaním v rozpore s užívateľským manuálom alebo bezpečnostnými predpismi.

3. Zariadenie bolo opravované osobou nepoverenou výrobcom/dodávateľom.

4.Boli vykonané neautorizované prerábky, technické a konštrukčné zmeny, dodatočnými úpravami.

5. Nesprávnym užívaním zariadenia v rozpore s jeho vlastnosťami alebo označením.

6. Zariadenie vykazuje mechanicke poškodenie, vnútorné alebo vonkajšie.

7. Zariadenie bolo nesprávne prevážané, umiestnené alebo skladované.

8. Zariadenie neobsahuje etiketu výrobcu, alebo bola etiketa akokoľvek poškodená.

9. Zariadenie slúži na propagovanie konkurenčných firiem.

10. Nastane zhoršenie vlastností zariadenia v zhode s bežným opotrebovaním pri používaní i jeho skladových časti, tiež životnosťou diód (zmeny svietivosti, kontrastu, farieb, čistoty bielej farby, čistoty farieb, uhlov svietenia atď,..)

11. Nastala narušená integrálnosť zariadenia alebo jej časti, napr. boli vyvŕtané otvory v krytoch zariadenia alebo zariadenie bolo otvárané.

 

Odmietnutie zodpovednosti

Výrobca a dodávateľ, ktorý predal zariadenie neponesie zodpovednosť za vady ak oprava týchto vád je v rozpore s importovo/exportnými reštrikciami na výmenné časti alebo rôznych právnych predpisov, nepredvídanými okolnosťami zabraňujúcimi vykonanie opravy alebo negatívnych okolností vyššej moci.

Výrobca a dodávateľ, ktorí predali zariadenie nebudú zodpovední za straty kupujúceho, poškodenie alebo zničenie zariadenia vzniknuté z iných príčin než vadou zariadenia, tiež nebudú zodpovedať za škody spôsobené vadami zariadenia inými než vadami už spomenutými.

Výrobca a dodávateľ neponesie zodpovednosť za straty ziskov a iných strát a škôd spôsobených: znížením obratu, straty klientov, straty údajov, informácií, nákladmi kupujúceho súvisiacich s opravou iných elektrických zariadení, opravy inštalácií atď. spojenými s vadou zariadenia. Výrobca ani dodávateľ neponesie zodpovednosť za škody, straty a ušlé zisky ani v prípade, že kupujúcemu vzniknú straty keď zariadenie slúži kupujúcemu a iným organizáciám na platenú reklamu.

 

Ostatné podmienky

Táto záruka vzniká ako právny vzťah medzi kupujúcim a výrobcom RGB Technology s.c.  Práva a záväzky strán vyplývajú jedine z už spomenutých podmienok tejto záruky a s ktorými je povinný kupujúci sa oboznámiť už pred podpísaním objednávky. Uzavretie objednávky a kúpnej zmluvy je jednoznačne so súhlasom s týmito podmienkami tejto záruky. Ďalšie nároky, súvisiace so všetkými typmi škôd a strát vzniknutými kvôli samotnému zariadeniu(LED obrazovke) a užívaním sú vylúčené. Záručné nároky voči predajcovi/dodávateľovi iného zariadenia než výrobcu RGB Technology sú vylúčené, ibaže by bol RGB Technology v súlade s podmienkami záruky zodpovedný za realizáciu. V prípade, že ktorákoľvek z podmienok záruky bude uznaná za neskutočnú alebo neoprávnenú, právna skutočnosť a vážnosť ostatných podmienok ostane nezmenená. Obe strany sa zaväzujú tak rýchlo ako je to len možné uzavrieť dohodu, ktorá by zodpovedala svojím obsahom danej neskutočnej alebo neplatnej podmienke záruky. Súdom v prípadných všetkých sporoch súvisiacich priamo alebo nepriamo so zárukou za splnenia právnych zákonov pre obe strany bude súd vybraný dodávateľom.